Công ty Phân Bón Phú Định

Dịch vụ

Dịch vụ khách hàng

Danh mục khách hàng được thiết lập đối với tất cả tổ chức trong dây chuyền cung cấp lương thực & thực...

Dịch vụ hàng hoá

Dịch vụ nông sản của SGS cung cấp dịch vụ đến tất cả phân khúc thị trường- từ hạt đến chất lỏng, sơ,...

Dịch vụ Tài chính thương mại

Để giảm thiểu rủi ro tài chính trong kinh doanh, người vay có thể đề nghị với người cho vay quyền đảm...

Dịch vụ dây mạng lưới

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cần có sự kiểm soát nghiêm ngặt những loại thực phẩm đang tiêu thụ

Dịch vụ thương mại

Ngay từ lúc khởi thủy vào năm 1878 Tập đoàn SGS chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu tất yếu của việc đại...